การเดินทาง
ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แผนที่การเดินทาง ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 31-37/46 ถ.อำมาตย์ เยื้องสถานีรถปรับอากาศ

โทร: 043-241705 โทรสาร: 043-241706