ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีหน่วยงานให้บริการดังนี้ คลินิคทันตกรรมพิเศษในเมือง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน3 คลินิกเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คลินิกสุขภาพสัตว์ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เปิดให้บริการ วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9:00-21:00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 9:00-17:00น. สวัสดิการข้าราชการ เบิกค่ารักษาได้ สำหรับบริการด้านทันตกรรม กายภาพบำบัดและการนวดแผนไทย

ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีหน่วยงานให้บริการดังนี้ คลินิคทันตกรรมพิเศษในเมือง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน3 คลินิกเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คลินิกสุขภาพสัตว์ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เปิดให้บริการ วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9:00-21:00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 9:00-17:00น. สวัสดิการข้าราชการ เบิกค่ารักษาได้ สำหรับบริการด้านทันตกรรม กายภาพบำบัดและการนวดแผนไทย

ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือโอกาสเยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการต่างๆ...ขอบคุณมากนะค่ะ/ครับ

ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโอกาสต้อนรับนายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมหน่วยบริการต่างๆ ของศูนย์บริการสู่ชุมชน และในวันที่ 13-15 ก.ย.นี้ ขอเชิญทุกคนแวะมาเยี่ยมชม Booth ขององค์การเภสัชที่เกี่ยวกับยาตำราหลวงและการดูแลผู้ป่วย ณ ศูนย์บริการสู่ชุมชน ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไปค่ะ

ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้บริหารให้เกียรติมาเยี่ยมชมกิจการของศูนย์บริการสู่ชุมชน ...แต่ละท่านอุดหนุนเต็มที่..ยังความดีใจและขอบพระคุณยิ่งนักค่ะ

ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทีมงานขอกราบขอบพระคุณท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ สาขา 3 ณ ศูนย์บริการสู่ชุมชน ....

คลินิกทันตกรรมพิเศษในเมือง

คลินิกทันตกรรมพิเศษในเมืองเปิดให้บริการ วันจัทร์-เสาร์ เวลา09:00-21:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:00-17:00น. สวัสดิการราชการสามารถ เบิกค่ารักษาได้

คลินิกทันตกรรมพิเศษในเมือง

คลินิกทันตกรรมพิเศษในเมืองเปิดให้บริการ วันจัทร์-เสาร์ เวลา09:00-21:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:00-17:00น. สวัสดิการราชการสามารถ เบิกค่ารักษาได้

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน3

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน3 เปิดให้บริการ วันจัทร์-เสาร์ เวลา09:00-21:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:00-17:00น.

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน3

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน3 เปิดให้บริการ วันจัทร์-เสาร์ เวลา09:00-21:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:00-17:00น.

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน3

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน3 เปิดให้บริการ วันจัทร์-เสาร์ เวลา09:00-21:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:00-17:00น.

คลินิกเทคนิคการแพทย์และกายภายบำบัด

คลินิกเทคนิคการแพทย์และกายภายบำบัด เปิดให้บริการ วันจัทร์-เสาร์ เวลา09:00-21:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:00-17:00น. สวัสดิการข้าราชการ สามารถเบิกค่ารักษาได้

คลินิกเทคนิคการแพทย์และกายภายบำบัด

คลินิกเทคนิคการแพทย์และกายภายบำบัด เปิดให้บริการ วันจัทร์-เสาร์ เวลา09:00-21:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:00-17:00น. สวัสดิการข้าราชการ สามารถเบิกค่ารักษาได้

คลินิกสุขภาพสัตว์

คลินิกสุขภาพสัตว์ เปิดให้บริการ วันจัทร์-เสาร์ เวลา09:00-21:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:00-17:00น.

คลินิกสุขภาพสัตว์

คลินิกสุขภาพสัตว์ เปิดให้บริการ วันจัทร์-เสาร์ เวลา09:00-21:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:00-17:00น.

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ เปิดให้บริการ วันจัทร์-เสาร์ เวลา09:00-21:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:00-17:00น.

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ อาทิ โยคะ เปิดให้บริการ วันจัทร์-เสาร์ เวลา09:00-21:00น. และวันอาทิตย์ เวลา 09:00-17:00น.

คลินิกทันตกรรมพิเศษในเมือง

 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน3

 คลินิกเทคนิคการแพทย์และ

กายภาพบำบัด

 คลินิกสุขภาพสัตว์

 ศูนย์ฝึกอบรมและ

พัฒนาทักษะ

ที่ตั้ง: เลขที่ 31-37/46 ถนนอำมาตย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

ติดต่อ โทร: 043-241-705

ประวัติความเป็นมา ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คลินิกเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด

     ประวัติความเป็นมา

            ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดิมชื่อ ศูนย์บริการประชาชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการสู่ชุมชนในเขตเทศบาล

เมืองนครขอนแก่น โดยเป็นการให้บริการวิชาการแบบบูรณาการของหน่วยงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยออกสู่ชุมชนอย่างแท้จริง โดยมีรายละเอียดความเป็นมาของโครงการ ดังนี้

            วันที่ 14 กันยายน 2550 มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16/2550 ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของสถานที่

ในการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน โดยกำหนดให้ศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อความเหมาะสมของสถานที่ตั้งศูนย์บริการประชาชน และมอบหมายให้คณะวิทยาการจัดการเป็นผู้ดำเนินการศึกษาถึงปัจจัยด้านทำเล

ที่ตั้งศูนย์บริการประชาชน ด้านคมนาคม ด้านการแข่งขัน ด้านสาธารณูปโภค ด้านงบลงทุนโครงการ

            วันที่ 5 มีนาคม 2551 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง 3/2551 มีมติอนุมัติให้เช่าอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์ และมอบอำนาจให้อธิการบดี

ลงนามในแบบสัญญาตามสาระและแบบสัญญาที่กรมธนารักษ์กำหนด และอนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นรายจ่ายในการโอนสิทธิ์การเช่าอาคารราชพัสดุ

กรมธนารักษ์ (สัญญาเช่า 30 ปี) เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวงเงิน 36 ล้านบาท

            วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เสนอขออนุมัติงบประมาณเพื่อ

ใช้จ่ายในการโอนสิทธฺ์การเช่าอาคารของโครงการจัดตั้ง ศูนย์บริการประชาชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวงเงิน 36 ล้านบาท (สามสิบหกล้านบาทถ้วน)

ซึ่งมมติให้คณะกรรมการการเงินได้พิจารณา

            วันที่ 27 มีนาคม 2551 ในคราวประชุมคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2551 ได้พิจารณาในหลักการการเงิน เรื่องความเหมาะสม

ของการนำเงินรายได้มหาวิทยาลัยไปลงทุน

            วันที่ 2 เมษายน 2551 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552 เห็นชอบหลักการบริหารอาคาร การเงิน แผนงานดำเนินงาน และแผนงบประมาณ และมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการกำหนดแนวทางและกลไกในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บริการประชาชน โดยเฉพาะเรื่องของรายรับราจ่ายผลสัมฤทธิ์ของโครงการในแง่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

            ปี พ.ศ. 2553 ศูนย์บริการประชาชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปลี่ยนชือเป็น ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ศูนย์บริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553 ให้มีฐานะเป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย องค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2539 ที่มีการบริหารจัดการเป็นอิสระจากระบบราชการ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

            ปี พ.ศ. 2554 ศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ 2554 โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน 35 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารและจัดหาวัสดุคุรุภัณฑ์ให้พร้อมในการดำเนินงานบริการวิชาการสู่ชุมชน

            ปี พ.ศ. 25556 เพื่อให้ส้อดคล้องกับพันธกิจ คณะกรรมการบริหารของศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2556)

          ทั้งนี้ ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการปรุบปรุงโรงสร้างของอาคารดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2555 ซึ่ง ณ ปัจจุบันโครงการปรับปรุงใกล้จะแล้วเสร็จ และจะเริ่มเปิดทำการในเดือนกรกฎาคม 2556

     วิสัยทัศน์ (Vision)

          ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยตลอดจนบริการ ด้านวิชาการ และวิชาชีพสู่สังคมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     พันธกิจ (Mission)

          1. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการบริการ

          2. การให้บริการวิชาการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการให้บริการด้านวิชาชีพ ทางสุขภาพ เช่น ด้านทันตกรรม ด้านเภสัชกรรมชุมชน ด้านเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

          3. เพื่อพัฒนาและขยายระบบการให้บริการวิชาการวิชาการแก่ชุมชนในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน